Czasy gramatyczne – Present Simple

 1. Jak tworzymy zdania w czasie Present Simple?

  1. Zdania oznajmujące:

   W czasie „present simple” czasownik przybiera formę podstawową we wszystkich osobach z wyjątkiem 3 osoby liczby pojedynczej, gdzie dodaje się końcówkę -es lub -s, np.:

   I
   You
   We
   They
   watch TV every morning.
   He
   She
   It
   watches TV every morning.
  2. Zdania pytające:

   Zdania pytające tworzymy stawiając operator „do” lub „does” (w trzeciej osobie liczby pojedynczej), przed podmiotem zdania, np.: Do you drink coffee?

   * W zdaniach, w których występuje jeden z czasowników specjalnych, formę pytającą tworzymy stawiając ten czasownik przed podmiotem zdania, np.: Can you ride a bike?

  3. Zdania przeczące:

   Zdania przeczące tworzymy dodając słówko „not” do operatora „do/does” lub czasownika specjalnego, np.: I don’t drink coffee. I cannot use a computer.

 2. Użycie czasu Present Simple

  1. Stany Stałe:

   Czasu „present simple” używamy kiedy mówimy o czymś co ma charakter stały lub nie zmieniający się, np. kiedy wyrażamy swoje uczucia, opinie lub wzajemne relacje. W tym sensie często używa się takich czasowników jak np.: love, belong, know, hate, like itd. This coat belongs to Mary. I don’t like tomatoes.

  2. Zjawiska i Prawa Fizyczne:

   Czasu „present simple” używamy kiedy mówimy o zjawiskach i prawach fizycznych. The sun shines. 0° is the temperature at which water freezes.

  3. Czasu „present simple” używamy by wyrazić ogólną prawdę o kimś lub na jakiś temat.

   You drink too much.

  4. Czynności Powtarzające się:

   Czasu „present simple” używamy kiedy mówimy o czynnościach stale powtarzających się, takich jak nawyki, nałogi, czynności należące do codziennej rutyny. W tym przypadku często używa się wyrażeń czasowych, np.: always, often, usually, sometimes, ever, every day, twice a week, seldom, never rarely itd. I brush my teeth every morning.

  5. Komentarze:

   Czasu „present simple” używamy kiedy komentujemy jakieś szybko następujące po sobie wydarzenia, np.: mecz piłki nożnej, np.: A player passes to another player and he scores a goal.

  6. Instrukcje, Demonstracje, Przepisy:

   Czasu „present simple” używamy kiedy dajemy komuś instrukcje lub o nie pytamy. Instrukcje i demonstracje to serie zakończonych wydarzeń następujących bezpośrednio po sobie i mogą być nimi przepisy kucharskie, instrukcje obsługi lub demonstracje wykonywania jakiejś czynności. I put two eggs into the bowl.

  7. Rozkłady Jazdy, Czynności Zaplanowane – Odniesienie do Przyszłości:

   Czasu „present simple” używamy w odniesieniu do przyszłości kiedy mówimy o wydarzeniach występujących planowo. Mogą to być rozkłady jazdy lub inne czynności mające mieć miejsce wg jakiegoś planu, np.: The train leaves at seven o’clock. Tom starts school on Monday.

  8. Opowiadanie:

   Czasu „present simple” używamy dla czynności występujących jedna po drugiej w małych odstępach czasowych. Zabieg ten jest często stosowany w opowiadaniach kiedy chcemy aby nasza opowieść była bardziej ciekawa lub dramatyczna, np.: I get in and what I see? I see her with him. Can you imagine?

  9. Obiecywanie:

   Czasu „present simple” używamy kiedy obiecujemy coś komuś, np.: I promise not to do it again.

  10. Tryby warunkowe:

   Czasu „present simple” używany jest także w trybach warunkowych I typu.

  11. Korespondencja Formalna:

   Istnieje grupa utartych wyrażeń stosowanych w listach formalnych, które piszemy w czasie „present simple”, np.: I write to you … I look forward to hearing from you.

   * Wyrażenia te mogą być stosowane także w czasie Present Continuous w mniej formalnej korespondencji.

  12. Cytaty:

   Czasu „present simple” używamy kiedy cytujemy czyjąś wypowiedź, np.: My professor says that I am the best of his students.

  13. I hear, I see itd.

   Zdania rozpoczynające się od wyrażeń typu „I hear, I gather, I see, I understand, I know” itd. mogą odnosić się do przeszłości lub teraźniejszości, np.: I hear you’re leaving. I hear you’ve had a lot of trouble with your doughter.

  14. Here comes, There goes:

   Należy pamiętać, że wyrażenia „here comes” i „there goes” występują w formie czasu „present simple”, np.: Here comes my wife. nie: Here’s coming my wife.

  15. Czasowniki typu non-progressive

   Istnieje grupa czasowników, które nie występują z końcówką -ing. Czasowniki te, zwane czasownikami typu non-progressive, wyrażane są w formie właściwej dla czasu „present simple”.

  16. Kiedy nie używamy czasu present simple?

   Czasu „present simple” nie używamy, kiedy mamy na myśli długość trwania danej czynności. W takim przypadku używamy np. czasu Present Perfect lub Present Perfect Continuous. Nie I work here for ten yeras. tylko I have worked here for ten years.

  17. Porównaj z „present perfect continuous”