Czasownik modalny 'can’

canCzasownik modalny can – nie ma nic prostszego. Pamiętaj, żeby zawsze, cokolwiek robisz powtarzać sobie Yes, I can! Co znaczy i jak go używać? Zapoznaj się z naszą kolejną lekcją.
Czasownik can znaczy umieć / potrafić i jest jednym z podstawowych czasowników modalnych. Czasowniki modalne mają bardzo charakterystyczne zachowanie, o czym przekonasz się niejednokrotnie. Odmiana czasownika can, jak przystało na każdy czasownik modalny jest bardzo prosta. We wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej can ma tę samą formę.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I can (ja potrafię / umiem) We can (my potrafimy / umiemy)
You can (ty potrafisz / umiesz) You can (wy potraficie / umiecie)
He can (on potrafi / umie) They can (oni potrafią / umieją)
She can (ona potrafi / umie)
It can (ono potrafi / umie)
Następną cechą czasowników modalnych, czyli również can jest to, że czasownik główny, który stoi po can, zawsze występuje w formie podstawowej, np.
– He can swim. (On potrafi / umie pływać.)
– We can play tennis. (My potrafimy / umiemy grać w tenisa.)
– I can sing. (Ja potrafię / umiem śpiewać.)
Aby utworzyć zdania przeczące z czasownikiem can należy dodać słowo not. Najpopularniejsza jest forma skrócona can’t (can + not). Pełna forma cannot to wyjątek, który piszemy jako jeden wyraz.
Odmiana czasownika can w zdaniach przeczących:
Liczba pojedyńcza Liczba mnoga
I can’t (ja nie potrafię / nie umiem) We can’t (my nie potrafimy / nie umiemy)
You can’t (ty nie potrafisz / nie umiesz) You can’t (wy nie potraficie / nie umiecie)
He can’t (on nie potrafi / nie umie) They can’t (oni nie potrafią / nie umieją)
She can’t (ona nie potrafi / nie umie)
It can’t (ono nie potrafi / nie umie)
Zdania przeczące z czasownikiem can, np.
– They can’t play football. (Oni nie umieją / nie potrafią grać w piłkę.)
– Peter can’t cook. (Peter nie umie / nie potrafi gotować.)
– I can’t ski. (Ja nie umiem / nie potrafię jeździć na nartach.)
Wszystkie czasowniki modalne, także can, charakteryzują się tworzeniem pytań przez inwersję, czyli czasownik can w pytaniach musi zająć miejsce przed podmiotem zdania, np.
– He can play rugby. (On potrafi grać w rugby.)
Can he play rugby? (Czy on potrafi grać w rugby?)
Odmiana czasownika can w zdaniach pytających:
Liczba pojedyńcza Liczba mnoga
Can I…? (Czy ja potrafię / umiem …?)  Can we…? (Czy my potrafimy / umiemy …?)
Can you…? (Czy ty potrafisz / umiesz …?) Can you…? (Czy wy potraficie / umiecie …?)
Can he…? (Czy on potrafi / umie …?) Can they…? (Czy oni potrafią / umieją …?)
Can she…? (Czy ona potrafi / umie …?)
Can it…? (Czy ono potrafi / umie …?)
W krótkich odpowiedziach wykorzystujemy can jeżeli odpowiedź jest pozytywna lub can’t jeżeli zaprzeczamy, np:
A: Can you roller skate? (Czy ty potrafisz / umiesz jeździć na rolkach?)
B: Yes, I can. (Tak, umiem / potrafię.)
A: Can they do aerobics? (Czy oni umieją / potrafią ćwiczyć aerobik?)
B: No, they can’t. (Nie, nie umieją / nie potrafią.)