Czasy gramatyczne – Present Perfect Continuous

 1. Jak tworzymy zdania w czasie Present Perfect Continuous?

  1. Zdania oznajmujące:

   Zdania oznajmujące w czasie „present perfect continuous” tworzymy zestawiając wyrażenie „have been” lub, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, „has been” z imiesłowem czasu teraźniejszego czyli z czasownikiem z końcówką -ing, np.: I have been watching TV.

  2. Zdania przeczące:

   Zdania przeczące w czasie „present perfect continuous” tworzymy dodając słówko „not” do operatora „have” lub „has”, np.: I have not been watching TV.

  3. Zdania pytające:

   Zdania pytające w czasie „present perfect continuous” tworzymy stawiając „have” lub „has” przed podmiotem zdania. Have I been watching TV?

 2. Użycie czasu Present Perfect Continuous:

  1. Informacje ogólne:

   Czasu „present perfect continuous” używamy kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa lub dopiero co się zakończyła i widoczne są jej skutki. Należy pamiętać, że czas „present perfect” nie może być użyty w zdaniach, które odnoszą się do określonego czasu w przeszłości, np.: At least you have come. I have been waiting for you for 30 minutes.
   I have been waiting for him until 6.00 o’clock.

  2. Porównanie „present perfect continuous” i „present perfect simple”:

   1. Ciągłość i rezultat:

    Obydwa czasy stosujemy kiedy mówimy o czynnościach, które mają skutki w chwili obecnej. Różnica polega na tym, że czas „present perfect continuous” kładzie nacisk na czynność samą w sobie oraz na jej ciągłość trwania, czas „present perfect simple” natomiast skupia się na rezultacie tej czynności, np.: I have been learning for three hours and I have learned a lot.

   2. Czynności powtarzające się:

    Czasu „present perfect continuous” używamy kiedy mówimy o czynnościach powtarzających się tylko wtedy gdy nie podajemy ile razy to robiliśmy, np.: I have been watching a lot of TV lately.
    I have been watching TV three times this week.

   3. Okresowość i stałość

    Czasu „present perfect continuous” używamy kiedy mówimy o czynnościach lub wydarzeniach, które mają charakter okresowy. Do opisywania czynności lub zdarzeń długotrwałych używa się raczej „present perfect simple”, np.: I have been working very hard lately, because I want to keep up with Jonathan’s studies, and I have been practicing shorthand very assiduously.
    * Czasu „present perfect continuous” używamy jednak kiedy mówimy o czymś co ma charakter stały wtedy gdy jest to zdarzenie mające charakter ciągły i rozwijający się, np.: People have always been developing their skills.

  3. Porównanie „present perfect continuous” i „present simple/continuous”:

   1. Czynności, działania na ukończeniu

    Wszystkich trzech czasów używa się by mówić o czynnościach lub wydarzeniach rozpoczętych w przeszłości i trwających do teraz. Różnica jest taka, że czas „present perfect continuous” używamy kiedy mówimy o wydarzeniu lub czynności mającej się w niedługim czasie zakończyć. Czas ten skupia się na czynności lub wydarzeniu trwającym aż do tej pory oraz kładzie nacisk na to jak długo dana sytuacja miała miejsce, np: I have been learning english for five years.
    I was learning english for five years.

  4. Czasowniki typu non-progressive:

   Istnieje grupa czasowników, które nie występują w formie z końcówką -ing. W takim przypadku używamy czasu „present perfect” zamiast „present perfect continuous”.

  5. Zobacz również stronę Bussines E-learning Service.